Spring til indhold

Vilkår og Betingelser


1.1 Disse generelle betingelser gælder for alle kontrakter om salg eller levering af varer eller tjenesteydelser af ALFASOFT AB., et selskab registreret i Sverige (virksomhedsnummer 556343-4827), hvis registrerede office er beliggende på Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg, Sverige ("ALFASOFT") med undtagelse af andre vilkår.
1.2 Ingen tilføjelse til, eller ændringer eller frafald af disse generelle betingelser, eller nogen vilkår eller betingelser, der er tilbudt af kunden eller trykt på kundens indkøbsordre, skal have nogen juridisk virkning, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt aftalt på vegne af ALFASOFT af en behørigt autoriseret medarbejder i ALFASOFT.
1.3 En henvisning i disse generelle betingelser til en bestemmelse i en vedtægt skal fortolkes som en henvisning til denne bestemmelse som ændret, genindført eller udvidet på det relevante tidspunkt.
1.4 Overskrifterne i disse generelle betingelser er kun for nemheds skyld og påvirker ikke deres fortolkning.
1.5 Enhver typografisk eller anden fejl eller udeladelse i salgslitteratur, tilbud, prisliste, accept af tilbud, faktura eller andre dokumenter eller informationer udstedt af ALFASOFT er genstand for rettelse uden ansvar fra ALFASOFTs side.
1.6 Reference til dage, uger eller måneder er en reference til kalenderdage, uger eller måneder, medmindre sammenhængen angiver andet.
1.7 "Arbejdsdage" betyder mandag til fredag ​​og udelukker helligdage i England og Wales.
1.8 "Normal åbningstid" betyder 9 til 5 på en arbejdsdag.

KONTRAKTENS UDFØRELSE
2.1. ALFASOFT vil bestræbe sig på at opfylde kundens krav omgående, men der kan ikke påtages noget ansvar for manglende levering inden for de annoncerede tider.
2.2 Tillad op til 28 dage for levering.
2.3 ALFASOFT forbeholder sig retten til at foretage ændringer, hvad enten de er tekniske eller på anden måde i specifikationen af ​​produkterne eller tjenesterne, som er forpligtet til at overholde gældende lovkrav eller EU-krav, eller hvor produkterne eller tjenesterne skal leveres i henhold til kundens specifikationer, eller som ALFASOFT anser efter eget skøn for at være nødvendige, hvilket ikke påvirker deres kvalitet eller ydeevne væsentligt.

PRIS
3.1 Produkter vil blive faktureret til de priser, der gælder på afsendelsestidspunktet.
3.2 Medmindre et tilbud er udtrykt til at være baseret på en fast pris for en bestemt periode, kan ALFASOFT variere prisen for at afspejle enhver variation i omkostningerne før levering, herunder uden begrænsning enhver valutaudsving, ændring af told, stigninger i arbejdsomkostninger, materialer eller fremstillingsomkostninger eller enhver forsinkelse forårsaget af kundens instruktioner eller kundens undladelse af at give ALFASOFT tilstrækkelig information eller instruktioner.
3.3 Prisen does inkluderer ikke moms, som vil blive opkrævet i henhold til den gældende sats på leveringstidspunktet, undtagen hvor skriftligt bevis for momsfritagelse er fremlagt på tidspunktet for afgivelse af ordren.

BETALING
4.1 Kreditkontofakturaer forfalder og skal betales i sterling 30 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Tidspunktet for betaling af fakturaen er kontraktens essens.
4.2 ALFASOFT skal straks underrettes om fejl på en faktura.
4.3 Hvis en betaling er forsinket, kan ALFASOFT standse leveringen af ​​produkter eller levering af tjenester til kunden, og betalingen forfalder straks for alle leverede produkter og tjenester.

OVERFØRSEL AF EJENDOM OG RISIKO I SOLGT PRODUKTER
5.1 Produkter, der sælges, forbliver ALFASOFTs ejendom, indtil hele prisen er betalt.
5.2 Indtil ejendomsretten til produkterne overgår til kunden, skal kunden opbevare produkterne som ALFASOFT's tillidsrepræsentant og borgejer og skal holde produkterne adskilt fra kundens og tredjemands og skal opbevare produkterne korrekt opbevaret og beskyttet og forsikret og identificeret som ejendom tilhørende ALFASOFT, men kunden kan videresælge eller bruge produkterne i den almindelige virksomhed.
5.3 I tilfælde af produkter, som efter levering ikke kan skelnes fra eller blandes med andre varer, skal sådanne varer, som kunden eller dennes agent er i besiddelse af, endeligt anses for at være eller omfatte produkter, som tilhører ALFASOFT i henhold til sub -klausul 5.1 ovenfor, og ALFASOFT har ret til efter eget skøn at udpege, hvilken del af sådanne varer, der er dens ejendom, og til at gentage det samme til enhver tid, før ejendommen er overgået til kunden i henhold til betingelse 5.1.
5.4 Indtil ejendomsretten til produkterne overgår til Kunden, og forudsat at produkterne stadig eksisterer (med forbehold af punkt 5.3) og ikke er blevet solgt, kan ALFASOFT til enhver tid kræve, at Kunden afleverer produkterne til ALFASOFT og , hvis kunden undlader at gøre det omgående, kan ALFASOFT inden for normal åbningstid gå ind i ethvert af kundens eller tredjemands lokaler (i tilfælde af en tredjepart, der fungerer som agent for kunden), hvor produkterne opbevares og tilbagetages produkterne.
5.5 Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at pantsætte eller på nogen måde som sikkerhed for enhver gældsætning for produkter, som forbliver ALFASOFTs ejendom, men hvis kunden doeDerfor skal alle penge, som kunden skylder ALFASOFT (uden at begrænse ALFASOFTs andre rettigheder eller retsmidler) straks forfalde til betaling.
5.6 Risikoen i produkter overgår til Kunden ved levering, eller hvis Kunden fejlagtigt undlader at modtage produkterne, på det tidspunkt, hvor ALFASOFT har tilbudt levering af produkterne.

LEVERING OG OPBEVARING
6.1 ALFASOFT forbeholder sig retten til at opkræve betaling for levering.
6.2 Hvis fuld levering ikke kan foretages til det aftalte afleveringssted eller leveringsadresse på grund af kundens handling eller undladelse, kan ALFASOFT derudover opkræve betaling for mislykkede rejser eller delleverancer.
6.3 Hvis Kunden undlader at acceptere levering, er ALFASOFT berettiget til:
6.3.1 sørge for opbevaring af produkter og at debitere kunden i overensstemmelse hermed, og kunden er ansvarlig for risikoen for tab af eller beskadigelse af produkterne og for at betale kontraktprisen, som om produkterne var blevet leveret; eller
6.3.2 sælge produkterne til den bedst opnåelige pris og (efter fradrag af alle opbevarings-, forsikrings- og salgsomkostninger) opkræve Kunden for eventuelle mangler under den aftalte pris.

MANGEL, TAB ELLER SKADE I TRANSIT
7.1 Kunden skal straks rapportere til ALFASOFT (og til transportøren, hvis ikke ALFASOFT) enhver mangel eller tab af eller beskadigelse af produkter under transport. Beskadigede produkter og emballage skal opbevares til inspektion af ALFASOFT i minimum 90 dage.
7.2 ALFASOFT er ikke ansvarlig for mangel, tab, skade eller uoverensstemmelse, medmindre meddelelse (skriftligt bekræftet) er modtaget af ALFASOFT inden for 3 arbejdsdage efter levering i tilfælde af mangel, skade eller uoverensstemmelse eller inden for 13 arbejdsdage fra datoen for levering meddeles til Kunden i tilfælde af total udeblivelse.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER, KATALOGER mv.
8.1 Alle beskrivelser, tekniske specifikationer, tegninger, illustrationer givet i kataloger eller anden litteratur udstedt af ALFASOFT, mens de er givet i god tro, skal ikke udgøre en del af kontrakten, medmindre de specifikt er inkorporeret heri, og ALFASOFT påtager sig intet ansvar for mindre ændringer.
8.2 ALFASOFT eller, hvor det er relevant, licensgiveren eller leverandøren til ALFASOFT ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder uden begrænsning ophavsret, design, varemærker, patenter og enhver anden intellektuel ejendomsret, uanset hvilken der eksisterer i forbindelse med de produkter eller tjenester, der leveres af ALFASOFT, og uanset om de er registrerede og eksisterende i enhver del af verden, som falder i specifikationerne, data og andre dokumenter, der vedrører disse.

HANDELSHEMMELIGHEDER OG INDUSTRIEL EJENDOM
9.1 Enhver knowhow, teknisk information eller information relateret til den intellektuelle ejendom tilhørende ALFASOFT (og hvor det er relevant licensgiveren eller leverandøren til ALFASOFT) eller dokumenter leveret til enhver tid af ALFASOFT til kunden i forbindelse med kontrakten eller tidligere tilknyttede forsøg skal behandles som fortroligt af kunden, dennes medarbejdere og agenter og må ikke bruges til andre formål end til formålet med kontrakten eller gengives eller videregives til nogen tredjepart uden ALFASOFTs forudgående skriftlige samtykke, medmindre og indtil dette er offentligt kendt eller kommer i Kundens besiddelse fra en tredjepart på anden måde end i strid med denne tredjeparts forpligtelser, eller hvor videregivelse er påkrævet ved lov.
9.2 ALFASOFTs eller, hvor det er relevant, dets licensgivers eller leverandørs varemærker, navne og andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, som efter ALFASOFTs rimelige mening svarer til ALFASOFTs eller, hvor det er relevant, dets licensgivers eller leverandørs intellektuelle ejendom, må ikke anvendes på anden måde end som anvendt af ALFASOFT på produkter leveret af det.

LÆSNING, AFLASNING, INSTALLATION OG IDRIFTSÆTNING PÅ STEDET
10.1 Hvis kontrakten dækker transport til byggepladsen eller inspektion eller idriftsættelse af ALFASOFT på stedet, skal kunden gratis stille tilstrækkelig og sikker adgang og faciliteter til rådighed for ALFASOFT, dets medarbejdere og underleverandører.
10.2 Enhver person, der er involveret i arbejde på stedet i forbindelse med kontrakten (bortset fra en medarbejder eller underleverandør af ALFASOFT) skal anses for at være en medarbejder eller agent for kunden.

GARANTI
11.1 ALFASOFT forpligter sig til at reparere eller efter eget valg udskifte produkter, der fejler (med undtagelse af rimelig slitage) inden for 12 måneder efter, at risikoen i produkterne er overgået til kunden i henhold til disse generelle betingelser, forudsat at en sådan fejl er sket under normale forhold og underlagt korrekt opbevaring, brug og vedligeholdelse af de relevante produkter af kunden, forudsat at:
(i) Kunden underretter ALFASOFT omgående med detaljer om enhver påstået defekt eller funktionsfejl;
(ii) Kunden giver ALFASOFT eller dets agenter mulighed for at inspicere på stedet eller eksternt, og hvis ALFASOFT anmoder herom, returneres produkterne omgående fragt, som skal betales af Kunden (og detaljer om transport meddeles skriftligt til ALFASOFT på forhånd) ;
(iii) produkterne ikke er blevet repareret eller modificeret af andre end ALFASOFT eller dets agenter; og
(iv) produkterne er blevet installeret i overensstemmelse med ALFASOFTs anbefalinger.
11.2 Hvis produkter viser sig at være defekte, forpligter ALFASOFT sig til at refundere Kundens rimelige udgifter i Storbritannien ved returnering af sådanne produkter til ALFASOFT eller til ALFASOFTs ordre.
11.3 ALFASOFT kan efter eget valg vælge at tilbagebetale eller give afkald på kontraktprisen og tage de leverede produkter eller det leverede udstyr tilbage i fuld tilfredshed med ethvert ansvar eller forpligtelse i henhold til underklausuler 11.1. og 11.2. over.
11.4 Hvis installationsanbefalinger ikke er inkluderet i produkterne, eller ikke tidligere er leveret af ALFASOFT, er det Kundens pligt at anmode ALFASOFT om disse inden for 7 dage fra datoen for levering af produkterne til Kunden. Undladelse af at fremsætte en sådan anmodning, eller manglende overholdelse af ALFASOFTs installationsanbefalinger, fritager ALFASOFT for ethvert ansvar for tab eller skade på produkter, der direkte eller indirekte kan henføres til mangelfuld installation.

BYTTE OG RETUR
12.1 Du har ret til at fortryde dit køb af en vare inden for fjorten arbejdsdage efter den dato, hvor varen er leveret til dig, med undtagelse af, at der ikke er mulighed for refundering af digitalt indhold, efter at det er blevet downloadet. Alle andre genstande skal forsegles og forblive komplette.
12.2 En Alfasoft-repræsentant skal godkende alle returneringer, og de skal kende årsagen til returneringen, produktet og serienumre (hvis nogen), som refusionen gælder for, og (hvis relevant) DIBS kredit-/betalingskortkøbsreference. Du kan kontakte os via e-mail til info@alfasoft.com eller telefonisk til din lokale Alfasoft office. Hvis vi accepterer returneringen, vil du få udstedt et returnummer. Alle varer skal returneres på en sikker måde til din lokale Alfasoft office adresse. Pak venligst varen forsvarligt ind og skriv returnummeret på ydersiden af ​​pakken. Send den til os med følgesedlen, så vi modtager den inden for syv hverdage efter udstedelse af et returnummer.

REPRÆSENTATIONER, RÅD OG UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE VILKÅR
13.1 Parternes rettigheder, forpligtelser og forpligtelser i henhold til disse betingelser skal træde i stedet for enhver garanti eller betingelse, der er impliceret af almindelig lov eller ved lov i en kontrakt om salg af produkter eller levering af tjenester, og alle sådanne garantier eller betingelser er udelukket fra i det fulde omfang tilladt ved lov.
13.2 Der gives ingen garanti for, at produkter eller tjenester er egnede eller tilstrækkelige til et specifikt formål, medmindre et sådant formål er defineret i kontrakten og udtrykkeligt accepteret af ALFASOFT skriftligt.
13.3 Enhver rådgivning givet eller repræsentation fra ALFASOFT, dets medarbejdere eller agenter gives eller gives uden ansvar eller på anden måde, undtagen kun hvis ALFASOFT skriftligt indvilliger i at yde teknisk rådgivning til gengæld for et specifikt gebyr, i hvilket tilfælde ALFASOFTs, dets ansattes ansvar og agenter skal være begrænset til det beløb, der modtages for en sådan rådgivning.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR
14.1 ALFASOFT er under ingen omstændigheder ansvarlig i kontrakt eller på anden måde for tab, skade, udgift eller skade overhovedet (bortset fra personskade eller dødsfald, der opstår som følge af forsømmelighed fra ALFASOFT af dets ansatte eller agenter, hvilket ansvar ikke er udelukket herved) inkl. tab af data, tabt fortjeneste, kontrakter eller goodwill, tab af forventede besparelser eller andre særlige, indirekte eller følgemæssige tab eller på anden måde opstået af eller i forbindelse med levering, installation, brug eller svigt af eller mangel ved produkterne. Bortset fra krav om personskade eller dødsfald som følge af ALFASOFTs uagtsomhed, er ALFASOFTs ansvar begrænset til værdien af ​​de produkter, som kravet vedrører, uanset om sådanne skader med rimelighed var forudsigelige eller faktisk forudset.

KUNDENS SKADESLAG
15.1 Kunden skal straks efter anmodning skadesløsholde og holde ALFASOFT og dets ansatte skadesløse fra og imod ethvert krav fremsat mod, eller enhver form for tab, omkostninger, skade, skade eller udgift, som ALFASOFT eller dets ansatte eller agenter har lidt:-
(i) uanset hvad der opstår på kundens websted eller på ethvert websted, hvortil leveringen sker, eller hvor tjenester leveres på kundens anmodning; eller
(ii) forårsaget af eller medvirket til af uagtsomhed fra Kunden, dennes ansatte eller andre personer, som Kunden er ansvarlig for; eller
(iii) som følge af ethvert brud fra kundens side af eller ethvert ansvar for kunden i henhold til kontrakten eller disse betingelser; undtagen i alle tilfælde i det omfang, det er direkte forårsaget af uagtsomhed fra ALFASOFT, dets ansatte eller agenter.
15.2 Hvis ALFASOFT på anmodning fra (eller ved kontrakt med) kunden accepterer at levere produkter eller tjenester til en person, der ikke er part i kontrakten, skal kunden sørge for, at denne person accepterer at være bundet af disse betingelser, som om en part i kontrakten, og kunden skal omgående på forlangende holde ALFASOFT skadesløs fra og mod eventuelle konsekvenser af, at kunden ikke gør dette, herunder ethvert krav fremsat af en sådan person, som han ikke kunne gøre gældende, hvis han var part i kontrakten.

BEGRÆNSNINGER PÅ EKSPORT OG SALG
16.1 ALFASOFTs samtykke (som ikke vil blive tilbageholdt urimeligt) skal indhentes, før varer udbydes til videresalg uden for Storbritannien.

LOVBESTEDE FORPLIGTELSER OG SAMTYKKE
17.1 Kunden er ansvarlig for at indhente nødvendige samtykker og for at overholde alle forpligtelser i henhold til lov, vedtægter eller lokale bestemmelser i forbindelse med leverede produkter, udstyr leveret til kunden eller arbejde udført på kundens websted.
17.2 Kundens opmærksomhed henledes på, at lovbestemte regler og anerkendte regler for sikker praksis kan omfatte opbevaring, håndtering, transport og brug af produkter leveret af ALFASOFT.

OPHØR AF LEVERING OG TILBAGETAGELSE AF ALFASOFT EJENDOM
18.1 ALFASOFT kan standse leveringen af ​​varer eller tjenester eller, efter eget valg, straks opsige denne kontrakt med varsel til kunden uden at det berører enhver af parternes på det tidspunkt optjente rettigheder, hvis:
18.1.1 Kunden indgår en frivillig aftale med sine kreditorer eller (som en person eller virksomhed) bliver konkurs eller (som en virksomhed) bliver underlagt en administrationspåbud eller går i likvidation (på anden måde end med henblik på sammenlægning eller rekonstruktion, der ikke involverer insolvens); eller
18.1.2 en byrder tager besiddelse af, eller der udpeges en kurator, over nogen af ​​Kundens ejendom eller aktiver; eller
18.1.3 Kunden oplever enhver procedure eller hændelse svarende til dem, der er specificeret i paragraf 17.1.1 og 18.1.2 i henhold til lovene i enhver jurisdiktion; eller
18.1.4 Kunden ophører med eller truer med at ophøre med at drive virksomhed; eller
18.1.5 ALFASOFT forstår med rimelighed, at nogen af ​​de ovennævnte hændelser er ved at indtræffe i forhold til Kunden og underretter Kunden herom; eller
18.1.6 hvis Kunden begår et væsentligt brud på en bestemmelse i kontrakten eller disse betingelser.

FORCE MAJEURE
19.1 Ingen af ​​parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, hvis en sådan misligholdelse skyldes strejke, lock-out, arbejdskonflikt, nedbrud af anlæg, transport eller udstyr eller, uanset om det er af samme art som ovenstående. , til enhver begivenhed eller omstændigheder uden for en parts rimelige kontrol ("Hændelse af Force Majeure"). Hvis en hændelse af Force Majeure fortsætter i en sammenhængende periode på mere end [6 måneder], kan hver af parterne opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.
19.2 Eventuelle omkostninger som følge af en sådan forsinkelse afholdes af den part, der pådrager sig samme.
19.3 Begge parter skal gøre alle rimelige bestræbelser på at afbøde virkningen af ​​enhver Force Majeure-hændelse og genoptage opfyldelsen af ​​deres forpligtelser i henhold til kontrakten så hurtigt som det er rimeligt muligt.

GENEREL
20.1 ALFASOFT er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil helt eller delvist til ethvert datterselskab af ALFASOFT eller af ALFASOFTs holdingselskab indtil videre.
20.2 Ingen afkald fra ALFASOFT af kundens brud på denne kontrakt skal betragtes som en afkald på efterfølgende brud på samme eller nogen anden bestemmelse. Ingen overbærenhed, forsinkelse eller overbærenhed fra ALFASOFT's side med at håndhæve bestemmelserne i kontrakten må forringe eller begrænse ALFASOFTs rettigheder, og ingen afkald på dets rettigheder må heller ikke virke som et afkald på et efterfølgende brud, og ingen ret, magt eller beføjelse heri tildelt eller forbeholdt for ALFASOFT er eksklusiv enhver anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel, der er tilgængeligt for ALFASOFT, og hver af sådanne rettigheder, beføjelser eller retsmidler skal være kumulative.
20.3 Alle meddelelser nedenfor skal være skriftlige og i hvert enkelt tilfælde adresseret til den seneste adresse eller faxnummer, der er meddelt den anden part. Enhver sådan meddelelse kan leveres personligt ved førsteklasses forudbetalt brev eller faxtransmission og skal anses for at være behørigt givet:
20.3.1 når det leveres, hvis det leveres manuelt med kurer eller andet bud (inklusive anbefalet post); eller
20.3.2 ved afsendelse, hvis det sendes via fax inden for normal åbningstid på en arbejdsdag (og hvis afsendelse uden for normal åbningstid på en arbejdsdag, så ved næste påbegyndelse af normal arbejdstid på en arbejdsdag) og når en vellykket transmission rapport eller returkvittering genereres; eller
20.3.3 48 timer efter udsendelsesdatoen, hvis den sendes med førsteklasses post og bevis for udsendelsen, skal være tilstrækkeligt bevis for korrekt levering.
20.4 Hvis en bestemmelse i kontrakten af ​​en domstol eller anden kompetent myndighed anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, vil gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser i kontrakten og resten af ​​den pågældende bestemmelse ikke blive påvirket.
20.5 Parterne bekræfter deres hensigt om ikke at overdrage nogen rettigheder til nogen tredjepart i henhold til kontrakten, og derfor vil Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 ikke finde anvendelse på kontrakten.
20.6 Kontrakten erstatter alle tidligere aftaler, arrangementer og forpligtelser mellem parterne og udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende kontraktens genstand. Parterne bekræfter, at de ikke har indgået kontrakten på grundlag af nogen repræsentation, der ikke udtrykkeligt er indarbejdet i kontrakten. Intet i denne klausul skal udelukke eller begrænse ansvar for svigagtig urigtig fremstilling.
20.7 Kontrakten er underlagt lovene i England og Wales, og parterne underkaster sig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales